Contract Kasteel

Jumpers

HUUROVEREENKOMST SPRINGKUSSEN

Ondergetekenden

• Naam: Jumpers Naam: ................................................................

Contract Jumpers

HUUROVEREENKOMST SPRINGKUSSEN

Ondergetekenden

• Naam: Jumpers Naam: ................................................................

• Adres: de Helleweikes 14 Adres: .................................................................

• Postcode: 5688 CH Oirschot Postcode/Woonplaats: .................................................................

• Tel: 06 28 93 85 97 Tel: .....................................................................

• Email: info@jumpersverhuur.nl Email: ..................................................................

• Web: www.jumpersverhuur.nl

Hierna te noemen verhuurder Hierna te noemen huurder

komen het volgende overeen:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 Het gehuurde

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een springkussen Kasteel

Artikel 2 Duur

• 2.1 De huurovereenkomst gaat in op: datum:...............................tijd:....................................

• en eindigt op: datum:...............................tijd:.................................... • met wel/geen optie tot verlenging.

2.2 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen

beëindigingstijdstip. Indien huurder het springkussen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het springkussen bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het springkussen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het springkussen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder

Artikel 3 Staat van het springkussen

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het springkussen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder

4.1 Huurder dient het springkussen bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde

tijdstip bij verhuurder schoon, droog en onbeschadigd te bezorgen. Een mogelijkheid is om tegen betaling het springkussen te laten bezorgen en ophalen.

4.2 Huurder dient het springkussen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het springkussen aan te brengen.

4.3 Huurder dient aanspraken van derden op het springkussen af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

4.4 Huurder is niet gerechtigd het springkussen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

Artikel 5 Schade aan het springkussen

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het springkussen door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het springkussen, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het springkussen, voorrekening en risico van huurder.

5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het springkussen alsmede diefstal van het springkussen terstond aan verhuurder te melden.

5.3 Veranderingen en/of reparatie aan het springkussen mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder

worden verricht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of

aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet op de steiger bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het springkussen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. Het gebruik is volledig voor eigen risico.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het springkussen, daaronder mede begrepen overbelasting van het springkussen.

Artikel 7 Opzegging/ontbinding

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de

overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip

7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het springkussen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het springkussen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder het springkussen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

7.4 Indien huurder niet in staat is het springkussen aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan

verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het springkussen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom (incl. 21% BTW)

• 8.1 De huurprijs bedraagt per eerste DAG € 80,00 en iedere vervolg dag € 40,00

• 8.2 De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

• 8.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van € 50,00

verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 9 Overige bepalingen Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het springkussen blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

toelichting/aanvullingen/opnamestaat ..........................................................................................................................................................

Opgemaakt in tweevoud

Te: Oirschot Datum: .......................................................................................

Handtekening verhuurder Handtekening huurder

.......................................................................................... .............................................................................................

Bijlage: Kopie legitimatiebewijs huurder

6.0 X 4.0 X 3.1 meter

Jumpers

Kevin en Dorine Roefs

De Helleweikes 14

5688 CH Oirschot

Tel: 06 28 93 85 97

Email: info@jumpersverhuur.nl

WWW.jumpersverhuur.nl

Adres: de Helleweikes 14 Adres: .................................................................

• Postcode: 5688 CH Oirschot Postcode/Woonplaats: .................................................................

• Tel: 06 28 93 85 97 Tel: .....................................................................

• Email: info@jumpersverhuur.nl Email: ..................................................................

• Web: www.jumpersverhuur.nl

Hierna te noemen verhuurder Hierna te noemen huurder

komen het volgende overeen:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 Het gehuurde

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een springkussen Kasteel

Artikel 2 Duur

• 2.1 De huurovereenkomst gaat in op: datum:...............................tijd:....................................

• en eindigt op: datum:...............................tijd:.................................... • met wel/geen optie tot verlenging.

2.2 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen

beëindigingstijdstip. Indien huurder het springkussen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het springkussen bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het springkussen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het springkussen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder

Artikel 3 Staat van het springkussen

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het springkussen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder

4.1 Huurder dient het springkussen bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde

tijdstip bij verhuurder schoon, droog en onbeschadigd te bezorgen. Een mogelijkheid is om tegen betaling het springkussen te laten bezorgen en ophalen.

4.2 Huurder dient het springkussen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het springkussen aan te brengen.

4.3 Huurder dient aanspraken van derden op het springkussen af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

4.4 Huurder is niet gerechtigd het springkussen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

Artikel 5 Schade aan het springkussen

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het springkussen door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het springkussen, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het springkussen, voorrekening en risico van huurder.

5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het springkussen alsmede diefstal van het springkussen terstond aan verhuurder te melden.

5.3 Veranderingen en/of reparatie aan het springkussen mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder

worden verricht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of

aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet op de steiger bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het springkussen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. Het gebruik is volledig voor eigen risico.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het springkussen, daaronder mede begrepen overbelasting van het springkussen.

Artikel 7 Opzegging/ontbinding

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de

overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip

7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het springkussen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het springkussen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder het springkussen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

7.4 Indien huurder niet in staat is het springkussen aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan

verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het springkussen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom (incl. 21% BTW)

• 8.1 De huurprijs bedraagt per eerste DAG € 80,00 en iedere vervolg dag € 40,00

• 8.2 De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

• 8.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van € 50,00

verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 9 Overige bepalingen Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het springkussen blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

toelichting/aanvullingen/opnamestaat ..........................................................................................................................................................

Opgemaakt in tweevoud

Te: Oirschot Datum: .......................................................................................

Handtekening verhuurder Handtekening huurder

.......................................................................................... .............................................................................................

Bijlage: Kopie legitimatiebewijs huurder

6.0 X 4.0 X 3.1 meter

Jumpers

Kevin en Dorine Roefs

De Helleweikes 14

5688 CH Oirschot

Tel: 06 28 93 85 97

Email: info@jumpersverhuur.nl

WWW.jumpersverhuur.nl

Tekst hier invullen...